ਘਰ

  0
  1376
  home
  Punjabi Akhar:

  Meaning: Home
  Pronunciation: Ghar

  ਘਰ