fbpx

Gurmukhi Akhar (Line 7) – Introduction to ਯ, ਰ, ਲ, ਵ, ਮ and Pairi Bindi Akhar

Gurmukhi Akhar (Line 7)
– Introduction to ਯ, ਰ, ਲ, ਵ, ਮ
– Pairi Bindi Akhar

Post a comment

Leave a Comment